EL TEOREMA DE FERMAT

 El famós teorema de Fermat diu que si n és un nombre natural major que 2, no és possible trobar nombres enters a,b i c, que compleixin la següent igualtat: an + bn = cn  Comprova que si n=2 no és cert. És a dir, troba un parell d’exemples on a²+b²=c². Et  recorda a algun […]